Baile
Tuairisc.ie
Ceachtanna teanga, léamhthuiscintí agus gníomhaíochtaí bunaithe ar mhíreanna Nuachta TG4.
Brú Anseo
Gairm sna Meáin Ghaeilge
Déanfar ceiliúradh sa tsraith seo ar dhaoine i dtionscal meán cumarsáide na hÉireann a thosaigh amach i TG4 nó in eagraíocht meán cumarsáide Gaeilge eile agus a bhfuil ainm déanta anois acu dóibh féin ar an ardán idirnáisiúnta nó i measc a bpiaraí.
Oibríonn Sorcha Nic Giolla Mhuire ina heagarthóir le Yellow Moon Post Productions...Rinne sí eagarthóireacht ar chláracha agus scannáin éagsúla le blianta anuas lena n-áirítear Doineann ina raibh an phríomhpháirt ag Peter Coonan. Inniu tá sí ag caint faoin ionchur cruthaitheachta atá aici mar eagarthóir; an tábhacht a bhaineann le hoibriú mar fhoireann agus an chaoi ar thug sí faoi ghairm bheatha chruthaitheachta sna meáin chumarsáide Ghaeilge a bhuíochas dá grá don teanga.
Sorcha Nic Giolla Mhuire
Gairm sna Meáin Ghaeilge
2:36
Pléann Cian Mac Carthaigh & Rachel Nic An Ultaigh na deiseanna agus na dúshláin a bhíonn ann sa léiriú suimiúil agus bríomhar ar chláracha teilifíse do leanaí. Pléifidh Cian san eipeasóid seo an cur chuige atá aige i leith smaointe nua a dhéanamh don scáileán agus pléifidh Rachel an próiseas léiriúcháin ón smaoineamh go dtí an scáileán...
Cian Mac Cárthaigh & Rachel Nic An Ultaigh
Gairm sna Meáin Ghaeilge
3:05
An bhfuil gairm bheatha sna meáin shóisialta Ghaeilge uait? Tugann an saor-chruthaitheoir ábhair Róisín Ní Mhaoláin agus comhordaitheoir meán sóisialta do TG4 Rút Ní Theimhneáin léargas dúinn ar na sceidil laethúla atá acu de réir mar a dhéanann siad ceangal le lucht féachana ar líne ar fud an domhain. Nochtann siad na tuairimí a bhíonn ag criticeoirí meán sóisialta a thugann neamhaird don tábhacht a bhaineann leis na meáin shóisialta agus pléann siad an tábhacht a bhaineann le taighde maith, pleanáil agus feasacht branda ó thaobh ceangal a dhéanamh leis an bpobal atá acu ar líne.
Róisín Ní Mhaoláin & Rút Ní Theimhneáin
Gairm sna Meáin Ghaeilge
2:59
Tá réimse leathan de shaothair a bhfuil duaiseanna buaite acu scríofa, léirithe agus stiúrtha ag Darach don stáitse, don scáileán agus don raidió tríd na blianta, lena n-áirítear ‘Corp & Anam’ ar bhuaigh sé gradam IFTA dó. Pléann sé a chonair ghairme go dtí seo san eipeasóid seo de réir mar a dhéanann sé iarracht scríbhneoirí nua atá ag teacht chun cinn a spreagadh chun luí isteach ar an obair agus triail a bhaint as.
Darach Mac Con Iomaire
Gairm sna Meáin Ghaeilge
3:33
Gnó
Ceachtanna agus míreanna nuachta reatha le tacaíocht a thabhairt don Staidéar Gnó
Brú Anseo
Tabhair aire duit féin
Is cuidiú agus tacaíocht é bheith ag éisteacht leis na scéalta pearsanta atá daoine eile. Is féidir leis na scéalta seo daoine a spreagadh i mbun cainte agus plé. Seo sraith físeáin le tacú le daoine óga bheith ag plé le mothúcháin s'acu féin.
Tá leigheas sa gcaint - bíodh sin le cara, duine de do mhuintir nó le comhairleoir. Tá sé chomh tábhachtach labhairt faoin gcaoi a n-airíonn tú agus an cúnamh a theastaíonn uait a fháil. Labhróidh Cathán faoi na deacrachtaí a bhí aige lena mheabhairshláinte agus an lagmheas a bhí aige air féin. Nuair a bhí Cathán sa séú bliain shóisearach bhí sé ag streachailt go mór. Bhí sé ag pointe an-íseal agus rinne sé iarracht lámh a chur ina bhás féin. Ó shin i leith tá cúnamh faighte ag Cathán ó chomhairleoir chun dul i ngleic leis na nithe uile a bhíonn ag déanamh imní dó. Tuigeann sé anois an tábhacht atá le cúnamh a lorg.
Istigh Liom Féin
Cathán
5:29
Tá áit lárnach ag cúrsaí meabhairshláinte i saol Choilm le blianta beaga anuas. Tá sé tar éis an tábhacht atá le comhrá oscailte a fhoghlaim. I mí na Nollag 2019 chuir máthair Choilm lámh ina bás féin. Bhí neamhord dépholach ag gabháil di, rud nár thuig siad go dtí i ndiaidh di bás a fháil. Bhí agus bíonn neart comhráite oscailte ag Colm agus a chlann ó shin agus tugann siad an-tacaíocht dá chéile. Tugann Colm an-aire agus aird dá mheabhairshláinte. Tuigeann sé an tábhacht atá le rudaí ar nós dialann a choinneáil nó dul chuig comhairleoir chun cuidiú leis déileáil le nithe a bhíonn ag déanamh imní dó.
Istigh Liom Féin
Colm
5:27
Is cuma cé chomh dona agus a éiríonn cúrsaí le do mheabhairshláinte is féidir teacht as. Labhróidh Jonathan faoina thaithí féin le buairt agus ísle brí. Bhí Jonathan ag pointe an-íseal ina shaol agus ba bheag nár chuir sé lámh ina bhás féin agus é ina chónaí in Abu Dhabi. Ó shin i leith tá go leor ama caite ag Jonathan ag foghlaim faoin meabhairshláinte agus féinfhorbairt, agus tá sé ag úsáid an méid atá foghlamtha aige agus a thaithí pearsanta féin anois ina chuid oibre mar chóitseálaí saoil, agus é ag tabhairt cúnaimh dóibh siúd a bhíonn ag streachailt.
Istigh Liom Féin
Jonathan
5:45
Is am leochaileach í an Ardteist do dhaoine óga. Bíonn sé an-deacair an brú a bhaineann leis na scrúduithe a láimhseáil. Ba é an anoireicse an bealach a bhí ag Seán le smacht a fháil ar a shaol nuair a mhothaigh sé nach raibh smacht aige ar aon rud eile. Tháinig an anoireicse ar Sheán agus é ag staidéar don Ardteist agus ag ullmhú portfóilió don choláiste ealaíne. Labhróidh sé faoin mbrú ollmhór a bhí sé ag cur air féin ag an am sin agus mar a ndeachaigh an fhadhb as smacht air. An rud is mó a chuidigh le Seán agus é ag dul tríd seo uile ná labhairt go hoscailte lena chairde agus a chlann faoin méid a bhí ag tarlú.
Istigh Liom Féin
Seán
5:55
An Triail
An Triail mar nach bhfachtas riamh cheana
Brú Anseo